6 ශ්‍රේණි සිසුන් සදහා ගණිතය විෂය මාර්ගගත ඉගැන්වීම්